Yerel Yönetimlerde Spor

Sporun insanlık tarihinin başından beri, toplumların gelişiminde önemli rolü olmuştur. Spor, faaliyetlerine çok sayıda insanın katıldığı ve ilgi gösterdiği bir alandır. İçerdiği aktiveler, spor organizasyonları ile güncelliğini koruyabilmiştir.

       Her sporun farklı yaş gruplarındaki insanlar tarafından yapılamayacağı göz önünde bulundurulduğunda; yerel yönetimler, halkın boş zamanlarını değerlendirebilecekleri ve spor yapabilecekleri alanlara yönelmelerini sağlamıştır.

     Bütünleşen dünyada günümüz kent insanları nüfus yoğunluğu nedeniyle, kentsel alanları değerlendirmeleri için yeni anlayışlar oluşturma ve kararlar alma noktasında yönetimleri zorlamışlardır. Yönetimler, kentin konut ve iş alanlarının dışında insanların kendine ayırdığı zamanı nasıl değerlendireceklerini sorgular hale gelmişlerdir. Kültür, sanat, spor merkezleri ve sosyal tesislerin yer aldığı yapılar, modern kent anlayışıyla engelli bireyleri de gözeterek dizayn etmişlerdir.

     Kent dokusu içinde tüm boşluklar belirli amaçlar için kullanılmalıdır. Bu amaçla insanların eğlence, oyun ve spor alanları için spor hizmetlerine ihtiyaç vardır. Bu hizmetlerin gerçekleştirilmesinde yerel yönetimlerin spor hizmetleri mevzuatındaki yeri ile yatırım ve yardım süreci kolaylaştırmıştır.

    5393 sayılı Belediye Kanunu’nun “Belediyenin Görev ve sorumlulukları” başlıklı 14’üncü maddesinin birinci fıkrasının(b) bendinin 12.11.2012 tarih ve 6360 sayılı Kanun’un 17. Maddesi ile;

  “Gerektiğinde, spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine ayni ve nakdi yardım yapar ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere belediye meclisi kararıyla ödül verilebilir.”  

     Aynı maddenin 12.11.2012 tarih 6360 sayılı 17’nci maddesi ile eklenen fıkrası ise ; “ Belediyelerin birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca, sporu teşvik etmek amacıyla yapacakları nakdi yardım, bir önceki yıl genel bütçe vergi gelirlerinden belediyeleri için tahakkuk eden miktarın; büyükşehir belediyeleri için binde yedisini, diğer belediyeler için binde on ikisini geçemez.” İfadesiyle,

    Yerel yönetimlerin, spora yapacakları yardım ve yatırımlar “Spor Hizmetleri Mevzuatında” belirtilen kanun ile netleştirilmiştir. Yönetimlerin bulunduğu ilçe, il ve büyükşehir belediyeleri halkın spor yapabilmeleri ve sosyal aktivitelerini gerçekleştirebilmeleri için yapılmış olan alanlara ulaşımı sağlamak gibi sorumlulukları vardır. Bu sorumlulukların dernek, STK, amatör ve engelli spor kulüpleri (Bedensel, Görme, İşitsel ve Özel Sporcular) ile yapılacak çalışmalar kurumsal yapının yürütülmesi ve geliştirilmesi sağlanacaktır.

    Yapılması planlanan spor hizmetleri bireylerin fiziksel, duygusal ve dengeli bir ruh sağlığına sahip olmalarını sporla destekleyecek, insanların sorumluluk duygusu ve işbirliği içerisinde düzen sağlama kabiliyetlerini ortaya çıkararak kişinin sosyalleşmesine yardımcı olacaktır. Bununla birlikte insanımız, toplumdaki denge ve uyumun farkında olarak, tutum ve davranışlarını kontrol edecektir. 

  Sporun, insanları ve toplumları koruduğu ve geliştirdiği ortadayken; “yerel yönetimlerin” hastalığı tedavi etmektense, hasta olmama sürecinde vereceği spor hizmetleri çok daha kutsaldır.